ЧЛЕНОВИ НА УПРАВЕН ОДБОР

 
Наталија Поповска
Претседател
Сашо Орданоски
Ана Чупеска
Вања Михајлова
Љупчо Петковски
Суад Миссини
Небојша Захариески
Александра Гавриловска