Квантитативно истражување

 Квантитативно истражување за мерење на свесноста на граѓаните во однос на постоење на ДКСК

Квантитативно истражување